Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru (y Bartneriaeth) yn un o dri chorff strategol ledled Cymru a sefydlwyd yn 2012 fel rhan o ddull gweithredu ehangach Llywodraeth Cymru i ddatblygiad economaidd rhanbarthol". Mae pob Partneriaeth yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth sgiliau, adnabod blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau yn seiliedig ar alw gan gyflogwyr a gwybodaeth am y farchnad lafur.

PSR - Cefndir

 

services

Ein Ffocws

Ers 2014, mae PSRh Gogledd Cymru wedi bod yn dod â chyflogwyr, darparwyr sgiliau a rhanddeiliaid lleol allweddol ynghyd i ddeall a datrys camgyfatebiaethau sgiliau yn well ar lefel leol a rhanbarthol. Mae'r bartneriaeth yn gweithio i nodi anghenion sgiliau rhanbarthol nawr ac yn y dyfodol ac yn defnyddio'r wybodaeth yma i sicrhau bod y ddarpariaeth fwyaf addas a pherthnasol ar gael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol!

Prif rôl yr PSRh yw mynd i'r afael â phrinder sgiliau trwy ddylanwadu ar y ddarpariaeth sgiliau ôl-16 yng Ngogledd Cymru yn seiliedig ar wybodaeth am y farchnad lafur a mewnwelediad a arweinir gan gyflogwyr. Mae'r PSRh yn cronni gwybodaeth o bob rhan o system y farchnad lafur, yn trosoledd rhwydweithiau presennol ac yn darparu cyngor strategol hanfodol, trosolwg ac argymhellion i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

Mae’r PSRh yn rhan o ddull ehangach Llywodraeth Cymru o ddatblygiadau economaidd rhanbarthol, gan gynnwys yr ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Economaidd i gryfhau cynllunio strategol rhanbarthol. Mae PSRh Gogledd Cymru hefyd yn cefnogi Cynllun Twf Gogledd Cymru trwy weithio gyda phartneriaid prosiect i gwmpasu a deall gofynion sgiliau buddsoddiad y Cynllun Twf. Unwaith y bydd y sgiliau hyn wedi'u nodi, caiff y wybodaeth ei chasglu a'i defnyddio i lobïo darparwyr a Llywodraeth Cymru am newidiadau yn y ddarpariaeth.

Ein Cynllun Sgiliau a Chyflogadwyedd Rhanbarthol

Yn dilyn cais i'r PSRh gan Lywodraeth Cymru yn 2019 i gymryd golwg fwy strategol, hirdymor o'r system sgiliau yn y rhanbarth, mae'r PSRh bellach ar eu hail iteriad o gynllun Sgiliau a Chyflogaeth tair blynedd. Nod Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2023-2025 yw cael system sgiliau Gogledd Cymru i weithio’n galetach ac yn gallach i gwrdd â swyddi, nawr ac yn y dyfodol. Yn sail i’n Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth mae Glasbrint Sgiliau Gogledd Cymru, sy’n amlygu 3 blaenoriaeth sydd eu hangen i gefnogi’r dirwedd sgiliau a chyflogaeth dros y 3 blynedd nesaf. Tynnwyd y blaenoriaethau at ei gilydd trwy sylfaen dystiolaeth helaeth ar anghenion rhanbarthol, adborth ymgynghori gan ystod eang o gyflogwyr, darparwyr a rhanddeiliaid allweddol.

 

Ein blaenoriaethau yw: 

  • Galluogi a Grymuso Cyflogwyr
  • Galluogi a Grymuso Unigolion
  • Sut y Darperir Cefnogaeth a Creu'r Cysylltiadau

 

Y Bwrdd

Mae cwmpas a dylanwad strategol yr BSRh yn adlewyrchu ei rôl gynyddol bwysig wrth fynegi'r galw am sgiliau ar lefel ranbarthol a lleol. Mae dylanwad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol diweddar wedi'i ymestyn i lywio nifer o feysydd polisi a amlygwyd ym mlaenoriaethau Cynllun Gweithredu'r BSRh. Er mwyn cyflawni nodau'r Cynllun Gweithredu, mae Gweithgorau ffurfiol wedi'u sefydlu i adrodd ar y cynnydd i'r Bwrdd BSRh yn rheolaidd. Mae'r Gweithgorau yn arwain a chydlynu amcanion gweithredoly Blaenoriaethau yn y Cynllun Gweithredu. Hyd yma, mae’r BSRh wedi sefydlu’n ffurfiol Gweithgor Cyflogadwyedd, dan gadeiryddiaeth Niall Waller, Gweithgor Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith, dan gadeiryddiaeth Paul Bevan, Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol dan gadeiryddiaeth Pryderi Ap Rhisiart, Grŵp Clwstwr Cyflogwyr y Sector Gyhoeddus dan gadeiryddiaeth Heather Johnson a Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladwaith dan gadeiryddiaeth Alison Hourihane. Mae Cylch Gorchwyl a Chofnodion y grwpiau hyn hefyd ar gael.

 

David Roberts

Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

 

Niall Waller

Cadeirydd Grŵp Cyflogadwyedd Gogledd Cymru

 

Paul Bevan

Cadeirydd Gweithgor Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith

 

Alison Hourihane

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladu

 

Heather Johnson

Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sector Gyhoeddus

 

Pryderi Ap Rhisiart

Cadeirydd Rhwydwaith Sgiliau Digidol 

Catrin Perry

Gofal Cymdeithasol, Bwrdd Gweithlu Gofal Gogledd Cymru

 

Claire Webb

Gweithgynhyrchu, ConvaTec

 

Ifer Gwyn

Sector Egni - Minesto

 

Paul Spencer

Prifysgol Bangor

 

Scott Davis

Gweithgynhyrchu Delta Rock Group & Ethikos Group Ltd

EIN IS-GRWPIAU

 

services

Gweithgor Darparwyr Dysgu Seiliedig ar WaithGweithgor Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith - Dod â darparwyr dysgu seiliedig ar waith o bob rhan o’r rhanbarth at ei gilydd i ddatblygu atebion ar y cyd i gwrdd â heriau darpariaeth a materion sy’n codi. Mae'n canolbwyntio ar gyfeiriad strategol y ddarpariaeth dysgu yn seiliedig ar waith presennol ac yn y dyfodol a'i gyflwyniad yn y rhanbarth yng nghyd-destun blaenoriaethau sgiliau Llywodraeth Cymru a'r farchnad lafur.

Gweithgor CyflogadwyeddGweithgor Cyflogadwyedd - Drwyddi draw, mae'r grŵp yn chwarae rhan hanfodol wrth lywio'r ymdrechion i wella'r deilliannau cyflogadwyedd drwy feithrin cydweithio, rhannu gwybodaeth ac eiriolaeth. Hefyd, mae'n gweithredu fel llwyfan i rannu gwybodaeth, gwaith ymchwil ac arferion gorau sy'n ymwneud â chyflogadwyedd.

Is-grŵp Clwstwr Cyflogwyr AdeiladuIs-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladu - Y nodau penodol yw cefnogi cyflogwyr i gael llais clir i sicrhau bod anghenion cyflogwyr yn gallu siapio'r ddarpariaeth a'r llwybrau cynnydd ar gyfer datblygu sgiliau, addysg a hyfforddiant mewn swyddi adeiladu. Mae'r grŵp hefyd yn ceisio cael rhagor o amrywiaeth yn y rhai sy'n dod i mewn i'r sector, a chynyddu nifer y merched yn y byd adeiladu.

Is-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau DigidolRhwydwaith Sgiliau Digidol - Mae'n dod â chyflogwyr o bob maint at ei gilydd o bob sector, o ledled y rhanbarth i rannu eu heriau, cyfleoedd ac arferion gorau. Mae'n rhan o'r rhwydwaith ehangach sy'n gysylltiedig â'r Dwsin Digidol, grŵp llai o gyflogwyr sy'n dod at ei gilydd i osod y blaenoriaethau a'r camau gweithredu ar gyfer y rhwydwaith.

Is-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sector GyhoeddusIs-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sector Gyhoeddus - Mae'r grŵp yn dod â chyflogwyr sector cyhoeddus o'r rhanbarth at ei gilydd i gefnogi galw cyflogwyr am dwf drwy sgiliau lefel uwch ac i gyflwyno negeseuon allweddol i hysbysu a dylanwadu ar ein darparwyr rhanbarthol i ymateb â darpariaeth briodol.

 
EIN GWELEDIGAETH... Creu system sgiliau gynhwysol, eangfrydig sy'n hyblyg, yn wydn ac yn medru addasu i gyfleoedd a heriau sy'n ymddangos o'n tueddiadau

Y TÎM

 

COFNODION A CHYLCH GORCHWYL

Enw'r ffeil Maint(KB)
Folder 0
Folder 0
Folder 1081
Folder 534
4 gwrthrych(s)
 

ADNODDAU DEFNYDDIOLL

Enw'r ffeil Maint(KB)
Folder 18721
Folder 9856
Folder 6893
Folder 1776
Folder 2610
5 gwrthrych(s)
 
CYNLLUNIAU CYFLOGAETH A SGILIAU RHANBARTHOL A'R TEMPLED CYNLLUNIO AC ARIANNU AR HYN O BRYD YW'R PRIF FECANWAITH I'R RSPS LYWIO DULL STRATEGOL LLYWODRAETH CYMRU O DDARPARU CYFLOGAETH A DARPARIAETH SGILIAU

Llywodraeth Cymru

ARSYLLFA DATA PARTNERIAETH SGILIAU RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU

Dewch o hyd i ystod o wybodaeth gadarn a diweddar am yr isod:

Ein cynlluniau

 

Cysylltu â ni

 

Dolennau Defnyddiol

© 2023 Data Cymru - Mewngofnodi
Welsh Gov