Mae cwmpas a dylanwad strategol yr BSRh yn adlewyrchu ei rôl gynyddol bwysig wrth fynegi'r galw am sgiliau ar lefel ranbarthol a lleol. Mae dylanwad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol diweddar wedi'i ymestyn i lywio nifer o feysydd polisi a amlygwyd ym mlaenoriaethau Cynllun Gweithredu'r BSRh. Er mwyn cyflawni nodau'r Cynllun Gweithredu, mae Gweithgorau ffurfiol wedi'u sefydlu i adrodd ar y cynnydd i'r Bwrdd BSRh yn rheolaidd. Mae'r Gweithgorau yn arwain a chydlynu amcanion gweithredoly Blaenoriaethau yn y Cynllun Gweithredu. Hyd yma, mae’r BSRh wedi sefydlu’n ffurfiol Gweithgor Cyflogadwyedd, dan gadeiryddiaeth Niall Waller, Gweithgor Darparwr Dysgu Seiliedig ar Waith, dan gadeiryddiaeth Pryderi Ap Rhisiart, Grŵp Clwstwr Cyflogwyr y Sector Gyhoeddus dan gadeiryddiaeth Heather Johnson a Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladwaith dan gadeiryddiaeth Alison Hourihane. Mae Cylch Gorchwyl a Chofnodion y grwpiau hyn hefyd ar gael.

...
David Roberts
Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru
...
Niall Waller
Cadeirydd Grŵp Cyflogadwyedd Gogledd Cymru
...
Alison Hourihane
Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Adeiladu
...
Heather Johnson
Cadeirydd Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sector Gyhoeddus
...
Pryderi Ap Rhisiart
Cadeirydd Rhwydwaith Sgiliau Digidol
...
Lucy Rimmer
Is-gadeirydd y Rhwydwaith Sgiliau Digidol
...
Aulay Mackenzie
...
Llinos Howaston
Gofal Cymdeithasol, Bwrdd Gweithlu Gofal Gogledd Cymru
...
Ceri Rush Jones
...
James Nelson
...
Jim Jones
...
Faith O'Brien
...
Martin Edwards
Airbus
...
Nerys Bourne
Gyrfa Cymru & Cymru'n Gweithio
...
Andrew Evans
...
Scott Davis
Gweithgynhyrchu Delta Rock Group & Ethikos Group Ltd
...
Sue Price
...
Tony Potter
Adran Gwaith a Phensiynau